Kemijoki virtaa kaupungin ohi
River Kemijoki flows by our city


tunnelmia